Решения от проведените на 23 декември заседания на ОбС-Дряново

 
Решения №№12-39 от Протокол №5/23.12.2019г и Решения №№40-41 от Протокол №6/23.12.2019г.

Приложение към Решение 
№41/23.12.2019г - План сметка за определяне на размера на промила за ТБО за 2020г



2020-01-02 16:17:08