Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 31 януари 2020г заседание

 
Решения №№42-61 от Протокол №7/31.01.2020г на ОбС-Дряново

Приложение към Решение №52

Отчет за дейността на МКБППМН за 2019г /приет с Решение №53/

Програма за работата на ОбС-Дряново за 2020г /приета с Решение №60/

Общински план за младежта за 2020г /приет с Решение №61/


2020-02-06 16:44:24