Проект на дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 16.03.2020г от 18.00 часа, Протокол №11


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-13/16.03.2020г.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.03.2020г (понеделник) от 18 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Дряново – дом на традиционни изкуства“ („Dryanovo – place of traditional arts”) по ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 (вх.№0700-35/12.03.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Община Дряново, раздел Общински съвет – Дряново, подраздел „On-line излъчване.

Заседанието е закрито за присъствие на граждани.

 

С уважение, /п/

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


ПОКАНА за изв.заседание на ОбС-Дряново

МАТЕРИАЛИ за изв.заседание на ОбС-Дряново


2020-03-16 14:14:55