Заседания на постоянните комисии към ОбС на 21 май, четвъртък

 График и материали

за заседанията на постоянните комисии,

определени от Председателския съвет на 20.05.2020г

/Във връзка с насроченото за 27 май 2020г заседание на ОбС-Дряново/

 

21.05.2020г /четвъртък/ , 17.30 часа, Ритуална зала

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

Предварителен дневен ред:

1.     Отмяна на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Дряново (вх.№1102-20/11.05.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; Кмета на община Дряново.

2.     Определяне на представител на Община Дряново в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр. Габрово за мандат 2019 – 2023г (вх.№0700-48/13.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Определяне на представител на Община Дряново в Общото събрание на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД за мандат 2019 – 2023г (вх.№0700-49/13.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Определяне на представител на Община Дряново в Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово за мандат 2019 – 2023г (вх.№0700-50/13.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

5.     Упълномощаване представителя на Община Дряново в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в Общо събрание свикано с Покана с изх.№РД-10-1470/07.05.2020г (вх.№2100-12/13.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 04 юни 2020г (вх.№5800-46/20.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Приемане на промени в поименния състав и ръководството на Постоянните комисии към Общински съвет - Дряново, създадени с Решение №6/02.12.2019г, промяна с Решение №66/20.02.2020г (вх.№0801-57/20.05.2020г)
Вносители: Светлана Лакова, Стефка Пенкова, Десислава Симеонова, Тодор Георгиев и Светослав Минчев – общински съветници.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Приемане на промяна в поименния състав на Комисията по провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2019-2023г (вх.№0801-59/20.05.2020г)
Вносители: Светлана Лакова, Стефка Пенкова, Десислава Симеонова, Тодор Георгиев и Светослав Минчев – общински съветници.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Промяна в поименния състав на заместник-председателите на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-58/20.05.2020г)
Вносители: Стефка Пенкова, Десислава Симеонова, Светлана Лакова и Светослав Минчев – общински съветници от Местна коалиция „БСП за България“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10.  Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Дряново. Избор на Председател на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-53/08.05.2020г)
Вносители: Тодор Георгиев, Десислава Симеонова, Светлана Лакова и Светослав Минчев – общински съветници в ОбС-Дряново
.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

Заседание на Общински съвет – Дряново на 27.05.2020г, сряда,

от 15 часа в Ритуалната зала на Община Дряново


2020-05-20 21:05:52