Материали и предварителен дневен ред за заседанията на постоянните комисии на 23 юни

 23.06.2020г /вторник/, 17.30 часа, Ритуална зала

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

Предварителен дневен ред /към 22.06.2020г/:

1.     Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете (2 броя)
ПК „ЗСДЖН“.

2.     Даване на съгласие от Общински съвет Дряново за безвъзмездно право на ползване върху общинско жилище за срок от една година (вх.№0801-64/10.06.2020г)
Вносител: Преслава Демирева -
общински съветник от ПП ГЕРБ.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

3.     Освобождаване на физически лица от заплащане на дължим наем (вх.№2200-725/17.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Приемане на промени в поименния състав и ръководството на Постоянните комисии към Общински съвет - Дряново, създадени с Решение №6/02.12.2019г, промяна с Решение №66/20.02.2020г (вх.№0801-57/20.05.2020г)
- Материалът е отложен за следващо заседание на ОбС с Решение №143 от 27.05.2020г.

5.     Съгласие за поставяне на преместваем обект в имот - публична общинска собственост отреден за УПИ I – за „зеленина“ от кв.82 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-05-19/18.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.     Обявяване на обект „Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча, община Дряново“ за обект от първостепенно значение и включването му в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Дряново през 2020г като обект от първостепенно значение (вх.№ОБА3-39-11/19.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Обявяване на обект „Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“ за обект от първостепенно значение и включването му в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Дряново през 2020г като обект от първостепенно значение (вх.№ОБА3-39-13/19.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на материални активи /паважна настилка/ собственост на Община Дряново (вх.№0700-53/11.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Съгласие за извършване на продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот - УПИ X-377 от кв.48 по регулационния план на с. Гостилица с площ 980 кв.м, заедно с построените в имота: Масивна стопанска сграда /бивше общежитие/ със ЗП 320 кв.м и Масивна стопанска сграда /Сграда на допълващо застрояване/ със ЗП 96 кв.м, находящ се в с. Гостилица, община Дряново (вх.№2200-486/17.06.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

МАТЕРИАЛИ за заседанията на Постоянните комисии на 23.06.2020г, във връзка с предстоящото заседание на ОбС-Дряново на 29.06.2020г /понеделник/.

 

 


2020-06-23 11:42:00