Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 29 септември 2020г заседание


РЕШЕНИЯ №№209-221 от Протокол №20/29.09.2020г на
Общински съвет – Дряново

 

Приложение към Решение №216 – Списък на свободните земеделски земи с начин на трайно ползване - ниви, изоставени ниви /по землища/;

 

Приложение към Решение №217 – Списък на свободните земеделски земи с начин на трайно ползване – трайни насаждения /по землища/;

 

Приложение към Решение №218 – Стойност на средно годишно рентно плащане по землищата в община Дряново, одобрена с доклад от 04.01.2020г.

 


2020-10-02 16:57:41