График и материали за заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. октомври 2020г

15.10.2020г /четвъртък/ , 17.00 часа

Тържествено заседание на Общински съвет – Дряново

Заседанието ще се проведе в Ритуалната зала на Община Дряново или, при добри метеорологични условия, на открито пред паметника „Майка България“ до Община Дряново

 

 

21.10.2020г /сряда/ , 17.00 часа, Заседателна зала

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

 

30.10.2020г /петък/ , 15.00 часа, Ритуална зала

Заседание на Общински съвет – Дряново

 

I. Внесени материали за разглеждане в заседанието на Общински съвет – Дряново на 30 октомври /към 12.10.2020г/:

1.     Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Дряново, по ЗАКОНА за физическото възпитание и спорта Обн. ДВ, бр.86, от дата 18.10.2018 година (вх.№0801-86/05.08.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
- До ОбС-Дряново и до Кмета на общината.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

Предложения, които ще бъдат внесени до заседанията на
постоянните комисии:

2.     Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново и отмяна на Наредбата за реда за  придобиване,  управление  и разпореждане с общинско имущество в Община  Дряново, приета с Решение №39/30.01.2012 г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №10).
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

3.     Приемане на промени в Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

II. Материали за разглеждане в заседанията на постоянните комисии на 21 октомври /към 12.10.2020г/:

4.     Предложение от прокурор от РП-Габрово за изготвяне и внасяне на наредба за реда отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Дряново (вх.№1102-32/01.10.2020г)
За становище: До Кмета на община Дряново; ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Становище на Главния архитект на Община Дряново относно желанието на Община Дряново да изготви цялостна схема за преместваемите обекти за търговия на паркинга пред Дряновски манастир (вх.№6200-142/29.09.2020г)
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Становище на Главния архитект на Община Дряново относно проектиране на водопровод в землището на гр. Дряново, местност Манга””, съгласно Списък на обекти, предлагани за финансиране през 2020г с целева субсидия, собствени бюджетни средства и преходни остатъци за 2020г (вх.№0700-6/29.09.2020г)
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

7.     Предложение за изграждане на барелеф и именуване на площад или улица в гр. Дряново на името на Атанас Буров (вх.№6100-102/25.09.2020г)
Предложението е внесено от НЧ “Селянин-1902” – с. Руня, НЧ “Дряновска пробуда-2008”, НЧ “Колю Фичето2016” – с. Туркинча и НЧ “Денчо Славов-1900 – с. Ганчовец до Кмета на общината и до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

8.     Отчет за дейността на Футболен клуб „Локомотив-1927“ Дряново /Детско-юношеска школа, мъжки представителен отбор/ (вх.№5200-50/28.09.2020г)
До Кмета на община Дряново и Председателя на ОбС.
За становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

9.     Жалба относно теч от градската канализация в имота на ул. „Бачо Киро“, гр. Дряново (вх.№2200-1425/12.10.2020г)
До Кмета на общината с копие до Председателя на ОбС.
­
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

10.  Молба от д-р Н. Ненов относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: помещения  с обща площ от 24,38 кв.м (кабинет №1 – 13,28 кв.м и кабинет №2 – 11,10 кв.м) находящи се в с. Скалско, част от масивна стопанска сграда на два етажа, находяща се в площадното пространство при граници: улица с о.т.18-19; улица с о.т.19-53; улица с о.т.53-54 и УПИ VII–87 по плана на село Скалско, община Дряново, за здравни дейности (вх.№2200-1429/12.10.2020г)
До Кмета на общината с копие до Общински съвет – Дряново.
За становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Молба от д-р Н. Ненов относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м представляващи „Бивша детска поликлиника“, находящи се  на първи етаж в поликлиниката,  представляваща сграда с идентификатор 23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, община Дряново, за здравни дейности (вх.№2200-1428/12.10.2020г)
До Кмета на общината с копие до Общински съвет – Дряново.
За становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

12.  Молба от д-р К. Йорданов относно Договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: обособен кабинет №301 с площ от 18.91 кв.м, находящ се на трети етаж в сградата на поликлиниката в гр. Дряново, представляваща сграда с идентификатор  №23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, находяща се в УПИ II от кв.87 по плана на гр. Дряново за здравни дейности (вх.№2200-1430/12.10.2020г)
До Кмета на общината с копие до Общински съвет – Дряново.
За становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.2020-10-13 14:15:30