График на заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. ноември

 Дати за заседанията на комисиите и на ОбС през м. ноември 2020г, определени на Председателския съвет, проведен на 10.11.2020г

 
- На 19 ноември, четвъртък, от 16.00 часа - заседание на ОбС-Дряново за приемане на промените в правилника на ОбС
Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново /приет с Решение №39 т.3 от 19.01.2004г, посл. пром. с Решение №172 от 28.07.2020г/ (вх.№08 00-29/09.11.2020г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.

- На 24 ноември, вторник, 17.30 часа - заседания на постоянните комисии /неприсъствено заседание; от разстояние/
ПК ФИПКОП; ПК УТСГВСЕ; ПК ОбАОбРС; ПК ОКМДСТ; ПК ЗСДЖН.

- На 30 ноември, понеделник, 16.30 часа - заседание на ОбС-Дряново /неприсъствено заседание; от разстояние/.


2020-11-11 16:36:36