Решения на ОбС-Дряново приети на проведеното на 19 ноември 2020г заседание

 
Решения №№234-236 от Протокол №25/19.11.2020г на Общински съвет - Дряново

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново /с последните промени, приети с Решение №234 от 19.11.2020г/


2020-11-20 15:14:17