Решения на ОбС-Дряново, приети на проведеното на 29 декември 2020г заседание

 
Решения №№248-263 от Протокол №27/29.12.2020г на Общински съвет – Дряново

 

Приложение към Решение №251 - ПЛАН-СМЕТКА за разходите по събиране и депониране на битовите отпадъци и почистване на местата предназначени за обществено ползване в Община Дряново за 2021 год.

 

Приложение към Решение №262 - Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2021 година

 

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (с приетите с Решение 250/29.12.2020г промени; публикувана на 31.12.2020г)

 


2020-12-31 10:47:58