Предварителен дневен ред и материали за съвместното заседание на Постоянните комисии към ОбС на 21 януари

21 януари 2021г /четвъртък/, 14:00 часа, заседание от разстояние - чрез платформата Google Meet

ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”

ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

 

Ø  Заявление с вх.4200-3/20.01.2021г от председателя на ОбС-Дряново Тодор Георгиев за оттегляне на предложение с проект за решение по предложение с вх.4200-3/2020г
- Предложение с вх.№4200-3/29.12.2020г от председателя на ОбС-Дряново Тодор Георгиев – оттеглено от Вносителя;
- Предложение с вх.№4200-3/11.12.2020г от кмета на община Дряново Трифон Панчев относно Изграждане на бюст-паметник на Аврам Петков Стамболски в ПИ с идентификатор 23947.272.454 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново с начин на трайно ползване: за култова, религиозна сграда, комплекс (вх.№4200-3/11.12.2020г) /Във връзка предложение с вх.№4200-3 от 23.11.2020г от Великотърновския митрополит Григорий за изграждане на мемориален обект – бюстов паметник на Аврам Петков Стамболски на територията на Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“/ - Отложено за следващото заседание на ОбС с Решение №252 от Протокол №27/29.12.2020г

 

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 20.01.2021г/:

1.     Приемане на Общински план за младежта за 2021г (вх.№0800-8/18.01.2021г)
- План за младежта за 2021г
;
- Отчет за 2020г

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.
;;

2.     Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Дряново за 2020 година (вх.№0700-7/15.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“  в община Дряново (вх.№1200-13/19.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

4.     Приемане на решение за допълнение  и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново. (вх.№07 00-2/11.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Дряново (вх.№0700-1/11.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Създаване на Наблюдателна комисия по чл.170 ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) (вх.№5001-1/12.01.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Определяне на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Дряново за 2021г (вх.№0700-4/14.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

8.     Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада за 2021г (вх.№0700-5/14.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

9.     Даване на съгласие за дотиране със средства от общинския бюджет за 2021г на фирмата обслужваща транспортната схема в община Дряново (вх.№2700-20/20.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

10.  Предложение от общинските съветници от ПП ГЕРБ Преслава Демирева, Надя Кукурякова и д-р Теодора Мъглова за предвиждане на средства в Бюджет 2021 за подготвителната дейност на състезателя по лека атлетика Стоян Владков от гр. Дряново (вх.№0801-2/11.01.2021г)
За становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“; Кмета на общината.

11.  Утвърждаване проекта за Бюджет за 2021г на Община Дряново (вх.№0700-9/20.01.2021г)
- Предложение с проект за решение;
- Приложения №№1-9.

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново
.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“

12.  Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2020г до 31.12.2020г (вх.№4700-3/20.01.2021г)
Докл.: Стефан Косев – директор на Общинско предприятие „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. юли 2020г – м. декември 2020г (вх.№0801-3/18.01.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14.  1) Писмо от Директора на ПГИ „Рачо Стоянов“ относно Затваряне на отворената улица „Трети март“ след приключване на ремонта по главната улица (вх.№5600-2/06.01.2021г)
До Кмета на общината с копие до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.
     2) Писмо от Управителя на „Боряна“ ЕООД относно Временно премахнати заграждения на ул. „Трети март“ (вх.№5800-1/06.01.2021г)
До Кмета на общината с копие до Председателя на ОбС.
За становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

15.  Питане от Мариана Печеян – собственик и управител на „ВСК Кентавър-ИЗ Динамика“ ООД относно Предприети действия за благоустрояване на общински поземлен имот с идентификатор №23947.501.9841, представляващ УПИ I - за „площад и зеленина“ от кв.83 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№5800-6/14.01.2021г)
За становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

16.  Молба с вх.№2200-72/19.01.2021г
ПК „ОбАОбРС“ – за информация.
Копие от молбата е изпратено до Кмета на общината и до Началника на РУ-Дряново.

» Молба за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени деца
За решение от ПК „ЗСДЖН“.Само за ПК „ФИПКОП“ и ПК „УТСГВСЕ“:

17.  Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2021-2022 година (вх.№0700-6/15.01.2021г)

- Годишен план за паша за стоп.2021-2022 год.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

18.  Съгласие за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, представляващи земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и утвърждаване на годишно наемно плащане. (вх.№2200-1727/19.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

19.  Отстраняване на явна фактическа грешка за поземлени имоти по кадастралната карта  на землище Длъгня (вх.№1200-14/20.01.2021г) /Във връзка с Уведомително писмо с изх.№20-980-01.01.2021г от ИД началник на СГКК – гр. Габрово/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

20.  Промяна на поземлен имот, който е включен в Общинския поземлен фонд (вх.№2200-71/20.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21.  Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 05 февруари 2021г (вх.№2700-19/20.01.2021г) /Във връзка с Покана с изх.№РД02-132 от 14.01.2021г на Управителя на „ВиК“ ООД/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 13:00 часа на 21.01.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

 

 

Заседание на ОбС-Дряново: 28 януари 2021г, четвъртък , 15:00 часа.

Заседанието на общински съвет ще се проведе от разстояние,

чрез платформата Google Meet, и ще бъде излъчвано на живо от страницата на Община Дряново www.dryanovo.bg , раздел „Общински съвет“, подраздел „On-line излъчване“

 


2021-01-20 21:25:56