Заседание на ПК ОбАОбРС и ПК ФИПКОП на 22.02.2021г

22 февруари 2021г /понеделник/, 14:00 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК Общинска администрация, обществен ред и сигурност и

ПК Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 19.02.2021г, 17:00 часа/

1.     Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2020г (вх.№0700-14/17.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“.

2.     Актуализиране на решението на Общински съвет – Дряново относно определяне на делегат и заместник-делегат на Общински съвет - Дряново в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ (вх.№0801-11/15.02.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Приемане на изменение в чл.19а от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0801-12/15.02.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Избиране на заместник-председатели на Общински съвет – Дряново в съответствие с чл.11 ал.1 /изм. и доп. с Реш.№172 от Прот.17 от 28.7.2020г/ на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (вх.№0801-13/18.02.2021г)
Вносители: Ивайло Лисичков и Иван Събев – общински съветници, издигнати от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП съюз на Демократичните сили, Движение 21).
Становище: ПК „ОбАОбРС“.
- Внесена оставка като заместник-председател на ОбС от Светлана Лакова (вх.№0801-14/18.02.2021г.

5.     Инвестиционно намерение на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ЕООД за изграждане на тенис център в гр. Дряново (вх.№5800-11/10.02.2021г)
- Приложена подробна скица с вх.№5800-11/15.02.2021г.
До Председателя на ОбС и до Кмета на общината.
- Писмо до Кмета на общината относно становище от ПК „ФИПКОП“ от проведеното на 17.02.2021г заседание на комисията (вх.№5800-11/18.02.2021г); Отговор на Кмета от 19.02.2021г.
- Становище от Кмета на общината с вх.№2700-38/18.02.2021г.

6.     Предложение от Дарик радио за договор за рекламно-информационно обслужване и сътрудничество с Община Дряново (вх.№6200-35/16.02.2021г) До Кмета на общината с копие до Председателя на ОбС.
- За информация в ОбС
.

Материали само за ПК „ФИПКОП“:

7.     Покана за провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 01 март 2021г. /Покана с изх.№АВК-01-40 от 25.01.2021г на Областния управител на област Габрово и председател на Асоциацията/ (вх.№0600-20/05.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.     Проект на местна инициатива „Красиво Дряново“ (вх.№0700-13/11.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.    Промяна на поземлен имот, който е включен в Общинския поземлен фонд (вх.№2200-71/17.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10.  Предложение с вх.№0700-15/17.02.2021г относно:
1. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ
IX-за „поликлиника“ от кв.87 по регулационния план на гр. Дряново.
2. Даване на принципно съгласие за закупуване на част от поземлен имот: ПИ с идентификатор 23947.501.128, представляващ ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9852 по КК на град Дряново - с площ от 422 м2 , собственост на „РОЯЛБИЛДИНГ БГ“ ООД гр. София.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба на общински имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 23947.501.128.3.1 /кухня/ по КККР на гр. Дряново, с площ 256 кв.м, находящ се в Сграда с идентификатор 23947.501.128.3 по КККР на гр. Дряново, община Дряново (вх.№2700-250/18.01.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12.  Съгласие за откриване на процедура за продажба, утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба в пакет на движими вещи, общинска собственост – машини от шивашката промишленост (2200-965/18.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

 
МАТЕРИАЛИ  за заседанията на пост. комисии на 22.02.2021г

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 13:00 часа на 22.02.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

 

Заседание на ОбС-Дряново: 26 февруари 2021г, петък , 14:00 часа.

Заседанието на общински съвет ще се проведе от разстояние,

чрез платформата Google Meet, и ще бъде излъчвано на живо от страницата на Община Дряново www.dryanovo.bg , раздел „Общински съвет“, подраздел „On-line излъчване“

 


2021-02-20 09:37:13