Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.12.2016г., Протокол №27

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-44/27.12.2016г.

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.12.2016г (петък) от 13 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Одобряване на промяна в Споразумение за общинско сътрудничество между Община Дряново, ДГ „Детелина”–Дряново и Младежко дружество за спорт и туризъм „Здравец” гр. Габрово, във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на Община Дряново“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ - Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. (вх.№2500-416/14.12.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище” ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

3.      Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново (вх.№0700-95/14.12.2016г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

4.      Приемане на размер за облагане с такса „Битови отпадъци” през 2017г (вх.№0700-97/20.12.2016г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

5.      Утвърждаване на експертна оценка за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 709/2660 идеални части от УПИ II-164 от кв.10 по плана на село Гостилица, община Дряново (вх.№5800-82/15.12.2016г.) /във връзка с Решение №196 от 31.10.2016г/
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

6.      Удостояване на Иван Михайлов със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0800-41/05.12.2016г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; Кмета на общината.

7.      Провеждане на тържествено заседание на Общински съвет – Дряново за откриване на Стена на председателите на общински съвет и Почетен албум на общинските съветници за всички мандати от 1991г до настоящия момент (вх.№0800-42/16.12.2016г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; Кмета на общината.

8.      Определяне на видовете разходи, за които трябва да се изразходва субсидията за спортните клубове, считано от 01.01.2017г (вх.№0801-47/22.12.2016г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 


2016-12-27 14:08:21