Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.01.2017г., Протокол №28

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-4/25.01.2017г.

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.01.2017г (понеделник) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Приемане на Общински план за младежта за 2017г (вх.№0700-10/23.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

3.      Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2017г (вх.№0700-12/23.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

4.      Дофинансиране на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов” – гр. Дряново за финансовата 2017г, в съответствие с чл.11 ал.2 и ал.4 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (вх.№5600-4/23.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „ОКМДСТ”
.

5.      Утвърждаване проекта за бюджет за 2017г на Община Дряново (вх.№0700-3/10.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

6.      Утвърждаване на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години (вх.№0700-11/23.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

7.      Кандидатстване на Община Дряново по Наредба №2 от 08.05.2014г за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта (вх.№0700-1/10.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

8.      Кандидатстване на Община Дряново по „Красива България”, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места през 2017г (вх.№0700-2/17.01.2016г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

9.      Одобряване на Стратегия за ВОМР на територията на общините Дряново и Трявна, предоставяне на помещение за офис на Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” и осигуряване на временна финансова помощ за стартиране на дейностите по изпълнение на Стратегията за местно развитие (вх.№0700-6/19.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

10.  Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2016г (вх.№0700-9/23.01.2017г)
Вносител:инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

11.  Допълване на План за развитие на социалните услуги в Община Дряново за 2017 година (вх.№0700-14/25.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

12.  Промяна на вида и капацитета на социалната услуга в общността от „Дневен център за стари хора” в „Дневен център за пълнолетни хора с физически увреждания” с капацитет 30 лица (вх.№4800-3/25.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН.

13.  Приемане на решение за промяна вида на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 23947.501.9768 по КККР на град Дряново, община Дряново, с площ 5000 кв.м, заедно с построената в него сграда с идентификатор 23947.501.9768.1 по КККР на град Дряново, община Дряново, с площ 359 кв.м, поради отпадането на предназначението му по чл.3 ал.2 от ЗОС. Принципно съгласие за откриване на процедура за продажба на същия имот (вх.№5800-19/12.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

14.  Одобряване на проекти за Подробни устройствени планове – парцеларни планове /ПУП-ПП/ на техническата инфраструктура за трасе за електрозахранване и за трасе за водоснабдяване до Поземлен имот с идентификатор 14859.60.16, местност „Юрта”, по Кадастралната карта /КК/ на землище с. Геша, община Дряново, за изграждане на обект: „За жилищни нужди” (вх.№ОБА3-38-21/11.01.2017г) /във връзка с Решение №131 от 30.06.2016г на ОбС-Дряново/
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

15.  Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти: УПИ VI-„за зеленина”, УПИ XIII и УПИ XIV от кв.2 и УПИ I от кв.6 по регулационния план на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-26/19.01.2017г) /във връзка с Решение №188 от 30.09.2016г/
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

16.  Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2017 година (вх.№0800-2/20.01.2017г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

17.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода юли-декември 2016г (вх.№0800-3/20.01.2017г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

18.  Отчет на Кмета на общината за изпълнение решенията на ОбС за периода от VII.2016-XII.2016 (вх.№0700-13/23.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

  

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-01-27 14:17:30