Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 27.02.2017г., Протокол №29

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

 

 

Изх.№08 00- 13/24.02.2017г.  


 

 

ПОКАНА

 

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 27.02.2017г (понеделник) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 

 

2.      Приемане на промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (вх.0800-11/16.02.2017г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: Временната комисия за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново.

 

3.      Приемане на Наредба за регистрация, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Дряново (вх.№0700-23/21.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”, ПК „ОКМДСТ”, ПК „ЗСДЖН”.

 

4.      Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (вх.№0700-19/13.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”, ПК „ОКМДСТ”, ПК „ЗСДЖН”.

 

5.      Извършване на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-17/09.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

 

6.      Извършване на промени в Тарифата за базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост /в лева на кв.м/ (вх.№0700-16/09.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

 

7.      Приемане на Годишен План за паша в община Дряново за стопанската 2017/2018 год. (вх.№0800-9/14.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

 

8.      Приемане на План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2017г и Отчет за 2016г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (вх.№0700-20/13.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”, ПК „ФИПКОП”.

 

9.      Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2016г (вх.№0700-21/13.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище:ПК „ОКМДСТ”, ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

 

10.  Удостояване на Димитър Методиев Гавраилов със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0800-1/19.01.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

11.  Удостояване на д-р Стефан Бенков Бенков със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0701-165/22.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

12.  Право на преминаване през общински имот - публична общинска собственост – ПИ с идентификатор 38710.91.1 по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка, община Дряново, за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 38710.92.26 по КК на селото (вх.№2700-264/22.02.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

 

13.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за промяна на имоти, общинска собственост и образуване на нов УПИ XX от кв.117 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№0700-18/13.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

 

14.  Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ I-„спортен комплекс” от кв.8 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-5/21.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

 

15.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулиран поземлен имот - УПИ I от кв.8 по плана на с. Туркинча (вх.№ОБА3-04-1/21.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

16.  Предложение от ПК „ФИПКОП” и ПК „УТСГВСЕ” относно Актуализиране на поименния състав на Комисията по провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2015-2019г, утвърден  с Решение №52/27.01.2016г. (вх.№0800-10/ 23.02.2017г)
Докл.: Председатели на постоянните комисии.

 

 

17.  Определяне на представител и заместник представител на Община Дряново в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина” за мандат 2015-2019г, съгласно новия устав на сдружението (вх.№6200-24/16.02.2017г.)
Докл.: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

 

18.  Покана за провеждане заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово, насрочено за 01 март 2017г (вх.№1500-6/14.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

 

19.  Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада, кмета на кметство Ганчовец и кмета на кметство Гостилица (вх.№0700-22/13.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

 

20.  Годишен отчет за 2016г за изпълнението на Програмата за управление на кмета на община Дряново мандат 2015-2019г. (вх.№0700-15/31.01.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”, ПК „ОКМДСТ”, ПК „ЗСДЖН”.

 

21.  Одобряване на разходите за командировки на Кмета на общината /за периода 01.10.2016г - 31.12.2016г/ (вх.№0801-17/23.02.2017г)
Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „ФИПКОП”;
Становище: ПК „ФИПКОП”.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

 

 

 

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-02-24 15:09:05