Дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 02.03.2017г., Протокол №31 /Приемане на решение чрез подписка/

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-14/01.03.2017г.


 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 02.03.2017 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за промяна на имоти, общинска собственост и образуване на нов УПИ XX от кв.117 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№0700-18/13.02.2017г.)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-03-01 13:49:26