Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 31.03.2017г., Протокол №32

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-17/27.03.2017г.

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 31.03.2017г (петък) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2017-31.12.2017г (вх.№0700-27/21.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

3.      Приемане на актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2017г (вх.№0700-28/21.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ФИПКОП”.

4.      Избор на физическо лице за осъществяване управлението на горски територии, собственост на Община Дряново (вх.№0800-16/24.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”
.

5.      Промяна на капацитета на «Защитено жилище I за хора с умствена изостаналост” – с. Царева ливада, община Дряново (вх.№2500-46/10.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

6.      Одобряване на спогодба по гр.д.№190/2006г, заведено от Мариана Николова Джелатова, Титка Николова Пацирева, Русчо Тихомиров Тихов, Диляна Владимирова Филипова Рашева, Милена Владимирова Филипова против Община Дряново (вх.№0700-33/24.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново
.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

7.      Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Създаване на общинско социално предприятие за подкрепена заетост в зелената система на община Дряново” по Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (вх.№0700-32/23.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

8.      Удостояване на Румяна Цанкова Цанкова-Райкова със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО – посмъртно (6100-13/21.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

9.      Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014-2020 за периода 01.01.2016-31.12.2016г (вх.№0700-29/22.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

10.  Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево, за 2016г (вх.№0700-30/22.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

11.  Реализиране на online излъчване на заседанията на Общински съвет – Дряново (вх.№0800-15/23.03.2017г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; Кмета на общината
.

12.  Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за начина на гласуване в извънредно общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-02-0788/08.03.2017г (вх.№2100-2/22.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”
.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-03-28 11:26:14