Дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 06.04.2017г., Протокол №33 /Приемане на решение чрез подписка/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-20/04.04.2017г.

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 06.04.2017 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за начина на гласуване в извънредно общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-02-0788/08.03.2017г (вх.№2100-2/22.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”
.

 

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-04-05 08:39:57