Дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 15.05.2017г., Протокол №35 /Приемане на решение чрез подписка/

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-25/12.05.2017г.

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 15.05.2017 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Дряново за 2017г (вх.№0700-34/30.03.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”
; ПК „УТСГВСЕ”.

 

 

С уважение,

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-05-12 14:54:18