Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 28.06.2017г., Протокол №38

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

 

Изх.№08 00-38/23.06.2017г.    

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 28.06.2017г (сряда) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Извършване на промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-49/20.06.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

3.      Извършване на промяна в Наредба №1 за спазването на обществения ред на територията на община Дряново (вх.№0700-48/20.06.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРСКИ”
; ПК „УТСГВСЕ”.

 

4.      Приемане на проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Дряново (вх.№0800-31/07.06.2017г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

5.      Предложение с вх.№0700-47/09.06.2017г относно Даване съгласие от Общински съвет - Дряново за:

 

1)  Утвърждаване на автобусните линии от областната и общинска транспортна схема

 

2)  Провеждане на конкурс, съгласно изискванията на Наредба №2/15.03.2002г за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници  с автобуси и леки автомобили, за възлагане обслужването на утвърдените автобусни линии  на Община Дряново за срок от 7/седем/ години

 

3)  Определяне състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка  на предложенията

 

4)  Утвърждаване на критерии за оценка и класиране на кандидатите.

 

Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

6.      Принципно съгласие за откриване процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9790 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ XX от кв.117 по регулационния план на града, заедно с построените в имота – Жилищна сграда с ид.23947.501.9790.1 – 61 м2, Постройка на допълващо застрояване с ид.23947.501.9790.2 – 33 м2 и Друг вид сграда за обитаване с ид.23947.501.9790.3 – 8 м2 (вх.№2700-34/22.06.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

7.      Учредяване на право на строеж и утвърждаване на експертна оценка за пазарна стойност на отстъпено право на строеж на 1 /един/ брой гаражна клетка в имот общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот – УПИ X от кв.40 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, който е отреден за ПИ с идентификатор 23947.501.293 по кадастралната карта /КК/ на града (вх.№2200-467/22.06.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

8.      Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за УПИ I–„спортен комплекс” от кв.8 по РП на гр. Дряново (вх.№ОБА3-38-7/22.06.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново
.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

9.      Даване на съгласие за разрешаване изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищната регулация за урегулиран поземлен имот – УПИ II-„за поща и здравен пункт” от кв.6 по плана на с. Соколово (вх.№ОБА3-04-12/22.06.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

 

10.  Удостояване на Милко Илиев със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0801-24/08.06.2017г)
Вносител: инж.Стефан Инколов –
общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

 

 

 

ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ

 

Зам.председател на Общински съвет – Дряново

За Председател на Общински съвет – Дряново

 

(съгласно писмо №08 01-26/21.06.2017г на председателя на ОбС Тодор Георгиев)


2017-06-23 16:02:40