Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 10.07.2017г., Протокол №39

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-41/06.07.2017г.          

 

ДО

………………………………………………………

………………………………………………………

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 във връзка с чл.45 ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 10.07.2017г (понеделник) от 17 00 часа в Заседателната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Ново обсъждане на Решение №302 от Протокол №38/28.06.2017г на Общински съвет – Дряново
 - Писмо с вх.№08 00-31/30.06.2017г на кмета на Община Дряново инж. Мирослав Семов относно: връщане за ново обсъждане на Решение №302, прието с протокол №38 от 28.06.2017г на Общински съвет – Дряново;
 - Предложение с вх.№08 00-31/05.07.2017г на председателя на ОбС-Дряново Тодор Георгиев относно: Връщане за ново обсъждане от Кмета на общината Решение 302 на ОбС Дряново, прието с протокол 38/28.06.2017 г., отнасящо се до публично обсъждане на Проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

  

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-07-06 11:40:36