Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 28.07.2017г., Протокол №40

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-45/25.07.2017г.

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 28.07.2017г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Ново обсъждане на Решение №305 от Протокол №38/28.06.2017г на Общински съвет – Дряново
- Заповед №РД-02-03-130/11.07.2017г на Областния управител на област Габрово за връщане на ново обсъждане на Решение №305/28.06.2017г на Общински съвет – Дряново (вх.№2200-467/13.07.2017г);
- Предложение от Кмета на община
Дряново с вх.№2200-467/24.07.2017г относно Преразглеждане на Решение №305 от 28.06.2017г, върнато със Заповед №РД-02-03-130/11.07.2017г на Областен управител на област Габрово;
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

3.      Актуализиране на Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (вх.№0800-42/18.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

4.      Утвърждаване на маломерна паралелка в ПГИ „Рачо Стоянов” – гр. Дряново, в съответствие с чл.11 ал.1 т.2 и чл.2 от Наредба №7/29.12.2000г за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките  и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена (вх.№5600-88/24.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

5.      Включване на СУ „Максим Райкович” в Списъка на средищните училища за учебната 2017/2018г (вх.№5600-84/18.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

6.      Включване на ДГ „Детелина” в Списъка на средищните детски градини за учебната 2017/2018г (вх.№2300-20/18.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

7.      Предоставяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2017г (вх.№0700-56/14.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

8.      Актуализиране на бюджета на Община Дряново в частта за капиталови разходи и на разчета за капиталови разходи за трето тримесечие на 2017г (вх.№0700-55/14.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

9.      Създаване на общинско предприятие за чистота (вх.№0700-57/24.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

10.  Съгласие за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и утвърждаване на годишно наемно плащане (вх.№2200-520/14.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

11.  Сключени договори за аренда №75/11.10.2012г, №76/11.10.2012г, №46/12.04.2013г и №147/09.10.2013г за предоставяне на временно възмездно ползване за срок от 25 години на земеделска земя - публична общинска собственост за създаване и отглеждане на лешникови насаждения (вх.№0801-27/06.07.2017г)
Вносители: Даниела Василева, Преслава Демирева и Георги Казаков – общински съветници от ПП ГЕРБ.
Становище: Кмета на община Дряново; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”.

12.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ I- „за озеленяване, автоспирка и търговия от кв.27а по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-14/24.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

13.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната регулация за част от улица с о.т.156 и о.т.155 и образуване на нов УПИ XV от кв.39 по регулационния плана /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-13/24.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

14.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-юни 2017г (вх.№0801-28/18.07.2017г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

15.  Отчет за изпълнения решенията на ОбС за периода м. януари 2017г – м. юни 2017г (вх.№0800-44/18.07.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново
2017-07-25 16:58:24