Дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 24.08.2017г., Протокол №41 /Приемане на решение чрез подписка/

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-49/23.08.2017г.

 

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.88 ал.2 т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Дряново, свиквам  Общински съвет – Дряново на  извънредно заседание /подписка/, което ще се проведе на 24.08.2017 год. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за начина на гласуване в извънредно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-02-2223/25.07.2017г (вх.№2700-180/09.08.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-08-23 15:58:40