Решения на ОбС-Дряново от последното заседание, проведено на 2 октомври


Решения №№338-349 от Протокол №44/02.10.2017г на ОбС-Дряново

Приложение към Решение №340 /Списък на мери, пасища и ливади за отдаване под наем по чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ/

Приложение към Решение №341 /Проект на договор за наем на язовири в землищата на с. Гостилица и с. Скалско/

Приложение към Решение №342 /Год.план за ползване на дървесина от общинсите гори за 2017г/2017-10-09 11:19:39