Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 17.10.2017г., Протокол №45

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-60/13.10.2017г.

 

ДО

………………………………………………………

………………………………………………………

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 17.10.2017г (вторник) от 17 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Приемане на промени в Наредба №1 за спазване на обществения ред (вх.№0801-41/12.09.2017г)
Вносител: Цветан Йорданов – председател на Времената комисия за промяна на Наредба №1 за спазване на обществения ред.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

2.      Назначаване на Директор на Общинско предприятие „Чисто Дряново” (вх.№0700-70/02.10.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

3.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2017-10-16 09:48:09