Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.01.2018г., Протокол №49

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-6/25.01.2018г.      

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.01.2018г (вторник) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново”, приет с решение на Общински съвет №317 от 28.07.2017г /Протокол №40/ (вх.№0800-2/10.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

3.      Приемане на промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново (вх.№0801-11/19.01.2018г)
Вносител: Галин Герганов - общински съветник.
Становище: Временната комисия за промяна на Правилника на ОбС
; ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

4.      Ползване услугите на център за подкрепа на личностното развитие – Габрово, за осъществяване на кариерно ориентиране и консултиране на учениците от 1-ви до 12-ти клас в област Габрово през 2018г (0702-70/16.01.2017г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

5.      Даване съгласие от Общински съвет – Дряново за промени на автобусните линии от общинската транспортна схема (вх.№2700-276/11.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

6.      Определяне на основната месечна заплата на кмета на кметство Царева ливада, кмета на кметство Ганчовец и кмета на кметство Гостилица (вх.№0800-3/16.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

7.      Промяна размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-13/23.01.2018г)
Вносител: Галин Герганов - общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

8.      Утвърждаване проекта за бюджет за 2018г на община Дряново (вх.№0800-4/17.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

9.      Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2018 година (вх.№0700-2/19.01.2019г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”.

10.  Приемане на Общински план за младежта за 2018г (вх.№0700-9/22.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново
Становище: ПК „ОКМДСТ”; ПК „ФИПКОП”.

11.  Избиране членове на Комисия по етика към ОбС-Дряново (вх.№0801-14/23.01.2018г)
Вносител: Галин Герганов - общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

12.  Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за кв.78, кв.85, кв.86, кв.92 и кв.134 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-1/23.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

13.  Поправка/изменение на Решение на Общински съвет – Дряново №365 по Протокол №47 от 20.11.2017г (вх.№ОБА3-03-3/23.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ФИПКОП”.

14.  Увеличаване на капацитета на „Преходно жилище” – с. Радовци, общ.Дряново, от 5 потребители на 8 потребители (вх.№0700-7/22.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

15.  Разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа” (вх.№0702-5/18.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”.

16.  Разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за деца и младежи с увреждания” (вх.№0702-4/18.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”.

17.  Промяна в наименованието на социална услуга предоставяна общността „Защитено жилище за хора с физически увреждания” гр. Дряново в „Защитено жилище за лица с физически увреждания” гр. Дряново (вх.№0700-6/22.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

18.  Промяна в наименованието на социална услуга предоставяна общността „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” I с. Царева ливада, общ. Дряново, в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” I с. Царева ливада, общ. Дряново (вх.№0700-4/22.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

19.  Промяна в наименованието на социална услуга предоставяна общността „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” II с. Царева ливада, общ. Дряново, в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” II с. Царева ливада, общ. Дряново (вх.№0700-5/22.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

20.  Промяна в наименованието на социална услуга предоставяна общността „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” с. Гостилица, общ. Дряново, в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” с. Гостилица, общ. Дряново (вх.№0700-3/22.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”.

21.  Изменение и допълване на План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018 година (вх.№0700-10/22.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН”; ПК „ОКМДСТ”.

22.  Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2017г (вх.№0700-8/22.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”; ПК „ФИПКОП”.

23.  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода юли-декември 2017г (вх.№0801-12/19.01.2018г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

24.  Отчет на кмета на община Дряново за изпълнение решенията на ОбС-Дряново за периода м.юли-м.декември 2017г (вх.№0702-6/18.01.2018г)
Вносител: инж.Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП”; ПК „УТСГВСЕ”; ПК „ОбАОбРСКИ”; ПК „ОКМДСТ”; ПК „ЗСДЖН”.

25.  Одобряване на разходите за командировки на кмета на община Дряново /за периода 01.07.2017-31.12.2017/ (вх.№0801-15/24.01.2018г)
Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки”.
Становище: ПК „ФИПКОП”.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 


2018-01-26 15:02:20