Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 28.03.2018г., Протокол №51

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-16/23.03.2018г.   

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 28.03.2018г (сряда) от 14 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Промяна в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново (вх.№0700-24/27.02.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Актуализиране на Приложение №1 към Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (вх.№0700-26/15.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „УТСГВСЕ“.

4.     Изменение и допълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Дряново 2016-2020 година (вх.№0700-31/21.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Дряново за 2019 година (вх.№0700-30/21.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“.

6.     Приемане на актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2018г (вх.№0700-28/19.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ФИПКОП“.

7.     Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор23947.64.7 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново (вх.№2200-1099/19.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

8.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за изменение на уличната и дворищната регулация за поземлен имот: ПИ 134, за  който е отреден УПИ VI-134 от кв.16 по плана на с. Катранджии (вх.№ОБА3-04-2/19.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ VIII-„за производствени и складови дейности“ от кв.68 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-7/19.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

10.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за урегулиран поземлен имот: УПИ II-„за озеленяване“ от кв.25 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-03-1/22.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“.

11.  Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014-2020г за периода 01.01.2017г-31.12.2017г (вх.№0700-32/21.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12.  Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на регион Севлиево, за 2017г (вх.№0700-29/21.03.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2018-03-23 14:55:46