Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 25.05.2018г., Протокол №54

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-22/22.05.2018г.    

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 25.05.2018г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Актуализиране на Общински план за интегриране на ромите в община Дряново 2018-2020г (вх.№0700-39/16.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРСКИ“.

3.    Предложение с вх.№0700-41/17.05.2018г относно: Кандидатстване на Община Дряново с проект „Заедно в различието“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - компонент 1, по две оперативни програми:
1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Приоритетна ос 2:
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“
Инвестиционен приоритет 1: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.
Специфична цел 1: Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.
2. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“.
Инвестиционен приоритет 9
ii: „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“
Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Вносител
: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Одобряване на споразумение за сътрудничество с конкретния/те партньор/и и асоциирани партньори по проект „Заедно в различието“, по процедура  BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - компонент 1 (вх.№0700-42/17.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Актуализирана Регионална програма за управление на отпадъците – Регион Севлиево за периода 2015-2020г за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол (вх.№0700-46/21.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище
: ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Приемане на план за енергийна ефективност на Община Дряново за периода 2018-2020 год. (вх.№0700-43/17.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Дряново 2014-2020г за 2017г (вх.№0700-44/17.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Промяна вида на собствеността на имот публична общинска собственост: УПИ I от кв.31 по ПУП на с. Гостилица - 3194 кв.м, заедно с построената в него Детска градина - 340 кв.м, находящ се в с. Гостилица, община Дряново, поради отпадането на предназначението му по чл.3 ал.2 от Закона за общинската собственост и обявяването му за частна общинска собственост. Съгласие за откриване на продажба на УПИ I от кв.31 по ПУП на с. Гостилица - 3194 кв.м, заедно с построената в него Детска градина - 340 кв.м, находящ се в с. Гостилица, община Дряново (вх.№2200-457/17.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

9.    Съгласие за откриване на процедура за продажба и утвърждаване на експертна оценка на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9770 по КК на гр. Дряново с площ 438 кв.м, за който е отреден УПИ VI от кв.104 /за търговска дейност/ по регулационния план на града (вх.№2200-860/17.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“.

10. Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на управление върху имот публична общинска собственост №102 от 17.07.2014г (вх.№0700-40/17.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

11. Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване на месечна наемна цена на имоти - публична общинска собственост (вх.№2700-125/17.05.2018г) /помещения в с. Керека и с. Скалско/
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

12. Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване на месечна наемна цена на имоти - публична общинска собственост (вх.№2700-113/17.05.2018г) /помещения в с. Керека и с. Денчевци/
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

13. Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд (вх.№2200-53/16.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

14. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на дворищната регулация за урегулирани поземлени имоти: УПИ VIII-438 и УПИ IX-437 от кв.18 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-13/17.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

15. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищната регулация за кв.13 и кв.14 по плана на с. Туркинча (вх.№ОБА3-04-14/17.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

16. Неправомерно изразходени средства от план-сметката за чистота за 2016г (вх.№0801-25/16.05.2018г)
Вносител: Тодор Георгиев – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

17. Отмяна на т.9 от Решение №440 от Протокол №53/30.04.2018г на Общински съвет – Дряново и приемане на ново решение (вх.№6100-66/21.05.2018г)
Вносител: Галин Герганов – общински съветник.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРСКИ“.

18. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (вх.№0801-27/17.05.2018г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

19. Определяне на представител на Общински съвет - Дряново в Областния съвет за развитие (вх.№0801-26/17.05.2018г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

20. Упълномощаване представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина гласуване  в редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-10-1332/23.04.2018г (вх.№2100-10/16.05.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 

 


2018-05-22 19:32:37