Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 29.06.2018г, Протокол №55

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-30/26.06.2018г.   

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 29.06.2018г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Кандидатстване на Община Дряново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г по процедура BG06RDNP001-7 – Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г (вх.№0700-50/22.06.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.    Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.11.2017г до 30.04.2018г (вх.№6200-103/21.05.2018г)
Вносител: Мариета Енчева – директор на ОП „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Откриване на процедура за отдаване под наем, утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия за помещение с площ от 13,20 кв.м, разположено на втори етаж от Сграда с идентификатор23947.501.1272.1 с предназначение „Спортна сграда, база“, публична общинска собственост, находяща се в ПИ с идентификатор 23947.501.1272 по КК на гр. Дряново (вх.№2200-562/21.06.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

5.    Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имоти - публична общинска собственост. Утвърждаване на месечна наемна цена и конкурсни условия /помещения в Здравна служба в с. Янтра и Здравен дом в с. Гостилица/ (вх.№2200-674/21.06.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот: УПИ I-„за търговска дейност и паркинг“ от кв.135 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-17/22.06.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново
.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.    Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищната регулация за УПИ I-90 с отреждане за „ЗОХ и търговия“ от кв.7 по плана на с. Ганчовец (вх.№ОБА3-04-16/22.06.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.    Осигуряване на средства от бюджета на ОбС-Дряново за подпомагане на транспорта на ученици от 8 клас за учебната 2018/2019 година в ПГИ „Рачо Стоянов“, пътуващи от други населени места извън община Дряново (вх.№0801-28/19.06.2018г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

9.    Актуализиране състава на Наблюдателна комисия по чл.170 ал.2 от ЗИНЗС, създадена с Решение №121/31.05.2016г на ОбС-Дряново (вх.№0800-29/21.06.2018г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРСКИ“.

10. Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на управление върху имот публична общинска собственост №102 от 17.07.2014г (вх.№0700-40/22.06.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2018-06-26 14:55:35