Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 30.07.2018г, Протокол №56

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-32/24.07.2018г.

  

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 30.07.2018г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Габрово, насрочено за 20 август 2018г (вх.№ЕО-ДР-36/19.07.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

3.    Приемане на становище от Общински съвет – Дряново по Бизнес план за регулаторен период 2017-2021г на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово /Във връзка с писмо с изх.№РД02-3071-3 от 10.07.2018г на Управителя на дружеството/ (вх.№2700-175/10.07.2018г)
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

4.    Урегулиране на движението на МПС и пешеходци в гр. Дряново, съобразно разпоредбите на закона за движение по пътищата (вх.№0801-34/20.07.2018г)
Вносител: Михаил Ганчев – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2018/2019г (вх.№5600-73/20.07.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

6.    Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 2018/2019г (вх.№2300-10/20.07.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП.

7.    Кандидатстване на Община Дряново с проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, наименование на процедурата BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ (вх.№0700-52/12.07.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“.

8.    Представяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2018г (вх.№0700-55/19.07.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.    Откриване на процедура за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 23947.501.928 по КК на град Дряново, заедно с построените в него сграда с ид.23947.501.928.1 /Ромунова къща/ и навес, целият с площ 413 кв.м (вх.№5800-30/19.07.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет за периода м. януари 2018 – м. юни 2018г (вх.№0700-56/20.07.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Неправомерно изразходени средства от план-сметката за чистота за 2016г и Допълнителни мотиви към предложението (вх.№0801-25/16.05.2018г; вх.№0801-25/28.06.2018г)
Вносител: Тодор Георгиев – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на общината.

12. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода януари-юни 2018г (вх.№0800-31/19.07.2018г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


2018-07-26 16:09:13