Проект на дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 31.08.2018г, Протокол №58

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-36/28.08.2018г.

 

  

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 31.08.2018г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2018/2019г, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН от 10.10.2017г /изм. и доп. ДВ, бр.31 от 10.04.2018г/ (вх.№5600-88/21.08.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

3.    Извършване на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (вх.№0700-58/10.08.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“.

4.    Промяна на обекти предвидени в разпределението на капиталовите разходи, финансирани от републиканския бюджет и от собствени средства (вх.№0700-60/22.08.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

5.    Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по сключено Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-45/30.04.2018г от подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ между сдружение „Местна инициативна група „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана“ и УО на ПРСР 2014-2020г, УО на ОПИК 2014-2020, УО на ОПОС 2014-2020, УО на ОПНОИР 2014-2020г, УО на ОПРЧР 2014-2020г (вх.№0700-59/20.08.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Създаване на Общинско предприятие „Зелено Дряново“ (вх.№0700-62/23.08.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

7.    Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта и утвърждаване на правилник за дейността му (вх.№0700-64/27.08.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Безвъзмездно прехвърляне собствеността на язовири - публична общинска собственост, на държавата по реда и при условията на §33 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /Обн., ДВ, бр.55 от 3.07.2018г/ (вх.№0700-61/22.08.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“.

9.    Увеличаване на числеността на персонала е делегираните от държавата дейности (вх.№0700-63/24.08.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

  

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


МАТЕРИАЛИ ЗА 58-мото заседание на ОбС-Дряново


2018-08-28 15:38:16