Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 28.09.2018г, Протокол №59

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-37/25.09.2018г.   

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 28.09.2018г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Утвърждаване на маломерни паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов“ – гр. Дряново, в съответствие с чл.68 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба за финансиране на институциите  в системата на предучилищното и училищното образование (вх.№5600-102/19.09.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

3.     Удостояване на проф. Пенчо Генчев Далев със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0700-68/19.09.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Участие на Община Дряново в процедура по учредяване и членство в Организация за управление на туристически регион Стара планина (вх.№0700-69/20.09.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Приемане на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество на територията на Община Дряново (вх.№0801-31/12.09.2018г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; Кмета на общината
.

6.     Приемане на План за действие за общинските концесии в община Дряново (вх.№0700-67/18.09.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРСКИ“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Утвърждаване на месечна наемна цена и начин на отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 23947.501.928 по КК на гр. Дряново с площ 413 кв.м, заедно с построените в него сграда с ид.23947.501.928.1 /Ромунова къща/ със ЗП 80 кв.м и навес – 25 кв.м /Във връзка с Решение №493 от 30.07.2018г за откриване на процедура за отдаване под наем/ (вх.№0700-66/18.09.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

8.     Съгласие за откриване на процедура за продажба, утвърждаване на експертна оценка и начин за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 23947.501.1627 по КК на гр. Дряново, за който е отреден УПИ IX от кв.11 по регулационния план на града (вх.№2200-996/18.09.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

9.     Предложение с вх.№ОБА3-04-19/19.08.2018г относно:
1. Даване на предварително съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на проектни трасета на довеждащи проводи необходими за изграждане на обект: „Многофункционален център за деца с увреждания“ в УПИ
VI – „за социални дейности“ от кв.5 по регулационния план /РП/ на гр. Дряново, а именно трасе на подземен водопровод Ø90, трасе на канал Ø300 и на трасе на подземно ел. захранване, преминаващи през общински имоти: ПИ с идентификатор23947.501.332 и ПИ с идентификатор23947.501.9738 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново.
2. Разрешение за изработване на частичен подробен устройствен план – план-схеми (ЧПУП - план-схеми) за довеждащата инфраструктура на проектни трасета на електроснабдяване, водопровод и канал през общински имоти /публична общинска собственост/ до УПИ
VI – „за социални дейности“ от кв.5 по РП на гр. Дряново, необходими за изграждане на обект: „Многофункционален център за деца с увреждания“.
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.  Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ 312, за който е отреден урегулиран поземлен имот – УПИ XIV-312 – „за здравен дом“, от кв.51 по плана на с. Гостилица (вх.№ОБА3-04-24/19.09.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

11.  Одобряване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ на ПУП-ПР/ за изменение на уличната и дворищната регулация за кв.13 и кв.14 по плана с. Туркинча (вх.№ОБА3-38-16/19.09.2018г) /Във връзка с Решение №469 от 25.05.2018г за допускане изменение на ПУП/
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

 

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


МАТЕРИАЛИ за 59-тото заседание на ОбС-Дряново2018-09-25 16:25:09