Протест на ОП-Габрово против чл.19 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

 

На 22.11.2018г в ОбС-Дряново е внесен Протест от окръжен прокурор при ОП-Габрово против чл.19 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. На основание чл.16 ал.1 т.1, чл.185, чл.186 ал.2 и чл.191 ал.2 от Административно-процесуалния кодекс се иска отмяна на чл.19 ал.1 т.1 от Наредбата, като противоречащ на по-високи по степен нормативни актове – чл.26 ал.2 от Конституцията на РБ и на Закона за общинската собственост. Протестът е изпратен до Административен съд - Габрово, Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново.

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал.1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.


Протест от ОП-Габрово

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища


2018-12-05 13:59:21