Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 21.12.2018г от 15.30 часа, Протокол №64

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-49/13.12.2018г.

 

 

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 21.12.2018г (петък) от 15 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2018г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи, финансирани със средства от Републиканския бюджет (вх.№0700-79/07.12.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.    Приемане на размер за облагане с такса „Битови отпадъци” през 2019г (вх.№0700-78/05.12.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Отчет за дейността на общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.05.2018г до 31.10.2018г (вх.№4700-21/26.11.2018г)
Вносител: Мариета Енчева – директор на ОП „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.    Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване на месечна наемна цена на недвижим имот - Сграда за търговия /Лавка/ с идентификатор 23947.501.1827.5 с площ от 85 кв.м, находяща се в имот - публична общинска собственост с идентификатор 23947.501.1827 /двора на СУ „Максим Райкович"/ на адрес гр. Дряново, ул. „Васил Левски" №16 (вх.№5600-123/10.12.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

6.    Откриване на процедура за отдаване под наем и утвърждаване на месечна наемна цена на обособена част от Сграда с идентификатор 23947.801.296.1 /Лавка/, находяща се в Училищна сграда на ПГИ „Рачо Стоянов“, с площ на обособената част 60 кв.м - публична общинска собственост, на адрес гр. Дряново, ул. „Трети март“ №23 (вх.№5600-122/10.12.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОКМДСТ“.

7.    Предоставяне на ведомствено жилище, находящо се в гр. Дряново ж.к.„Априлци“ бл.6 ет.3 ап.7 (вх.№2200-1254/11.12.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.    Предоставяне на ведомствено жилище, находящо се в гр. Дряново ул.„Шипка“ №121 ет.1 ап.2 (вх.№6200-202/11.12.2018г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.    Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Дряново за 2019г (вх.№0800-48/07.12.2018г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГЕОРГИ КАЗАКОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 

 

Материали за 64-тото заседание на ОбС-Дряново

 2018-12-14 14:15:03