Решения, приети на 65-тото заседание на ОбС-Дряново на 31.01.2019г

 
Решения №№552-566 от Протокол №65/31.01.2019г на ОбС-Дряново

Приложения №№1-9 към Решение №588/31.01.2019г относно утвърждаване на Бюджет 2019

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с Решение №552/31.01.2019г промени)

Общински план за младежта за 2019г (приет с Решение №553/31.01.2019г)

План за действие за общинските концесии в община Дряново за 2019г (приет с Решение №554/31.01.2019г)

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Дряново за 2019 г (приета с Решение №555/31.01.2019г)

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2018 г (приет с Решение №562/31.01.2019г)

Вътрешни правила на Общински съвет – Дряново за предоставяне на достъп до обществена информация (приети с Решение №564/31.01.2019г)

Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода юли-декември 2018г (приет с Решение №565/31.01.2019г)
2019-02-06 16:17:09