Проект на дневен ред и материали за 66-тото заседание на ОбС-Дряново, което ще се проведе на 27 февруари 2019г, сряда

На 27.02.2019г (сряда) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 66-тото заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Приемане на промени в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (вх.№08 00-6/08.02.2019г)
Вносител: Георги Казаков – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на Община Дряново.

3.    Утвърждаване на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години 2020-2022 (вх.№0700-17/19.02.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Приемане на Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2019-2020 год. (вх.№0700-16/15.02.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

5.    Приемане на План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2019г и Отчет за 2018г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (вх.№0700-18/20.02.2019г).
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.    Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2018г (вх.№0700-14/13.02.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

7.    Покана за провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово, насрочено за 01 март 2019г (вх.№1500-4/14.02.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

8.    Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 06 март 2019г (вх.№2700-34/21.02.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

9.    Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на кмета на Община Дряново мандат 2015-2019г за 2018г (вх.№0700-15/13.02.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 


2019-02-22 14:50:59