Решения и документи, приети на 66-тото заседание на ОбС-Дряново на 27.02.2019г

 
Решения №№567-574 от Протокол №66 от 27.02.2019г на Общински съвет – Дряново;

Приложение към Решение №568 - Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022;

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища /с промените приети с решение №567/;

Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2019-2020 год. /приет с решение №569/;

Отчет за 2018г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г /приет с решение №570/;

План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2019г /приет с решение №570/;

Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2018г /приет с решение №571/;

Годишен отчет за 2018г за изпълнението на Програмата за управление на кмета на Община Дряново мандат 2015-2019г /приет с решение №574/.


2019-03-01 15:10:18