Решения и документи, приети на 67-мото заседание на ОбС-Дряново на 29.03.2019г

 
Решения №№575-586 от Протокол №67 от 29.03.2019г на Общински съвет-Дряново

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (с приетите изменения и допълнения с Решение №575 и Решение №576 от 29.03.2019г)

Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2019г – 31.12.2019г (приета с Решение №578/29.03.2019г)

Отчет за изпълнение на 
програмата за закрила на детето за 2018г.

План за развитието на социалните услуги в община Дряново за 2020г (приет с Решение №579/29.03.2019г)

Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в план за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2018г (приет с Решение №579/29.03.2019г)

Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново 2018-2020г (актуализиран с Решение №580/29.03.2019г)

Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево, за 2018г (приет с Решение №582/29.03.2019г)

Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Дряново за 2018г (приет с Решение №583/29.03.2019г)


2019-04-02 17:10:18