Протест на РП-Габрово против чл.14 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново

 

На 04.04.2019г в ОбС-Дряново е внесен Протест от прокурор на РП-Габрово, против чл.14 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново.

На основание чл.185, във вр.чл.186 ал.2 и чл.193 ал.1 от Административно-процесуалния кодекс с протеста се иска отмяна на оспорваният текст от Наредбата като незаконосъобразен. Протестът е изпратен до Административен съд - Габрово, Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново.

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал.1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.


Протест на РП-Габрово, Териториално отделение - Дряново

Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Дряново

 

Дата на публикуване: 11.04.2019г.


2019-04-11 17:28:28