Протест на РП-Габрово против текстове от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

 

На 11.04.2019г в ОбС-Дряново е внесен Протест от прокурор при РП-Габрово против чл.20 ал.4 и чл.28 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

На основание чл.185, чл.186 ал.2 и чл.193 ал.1 от Административно-процесуалния кодекс с протеста се иска отмяна на оспорвания текст от Наредбата като незаконосъобразен. Протестът е изпратен до Административен съд - Габрово, Областния управител на област Габрово и Кмета на община Дряново.

Съгласно разпоредбите на чл.190 от АПК, оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго. Определението на съда по ал.1 за спиране действието на подзаконовия нормативен акт се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването.


Протест на РП-Габрово, Териториално отделение - Дряново

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Дата на публикуване: 16.04.2019г.


2019-04-16 10:26:57