Заседание на ОбС-Дряново на 30 април, вторник

На 30.04.2019г (вторник) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 68-мото заседание на Общински съвет - Дряново, свикано от председателя на съвета г-н Георги Казаков, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.  Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.  Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност и за изразходваните от бюджета средства през 2018г (във връзка с чл.2 ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища):
1) 
НЧ „Развитие-1869” гр. Дряново (вх.№6100-49/29.03.2019г);
2) 
НЧ „Дряновска пробуда-2008” гр. Дряново (вх.№6100-44/26.03.2019г);
3) 
НЧ „Върбан Р.Генчев-1924” с. Царева ливада (вх.№6100-46/28.03.2019г);
4) 
НЧ „Христо Ботев-1894” с. Гостилица (вх.№6100-36/13.03.2019г);
5) 
НЧ „Денчо Славов-1900” с. Ганчовец (вх.№6100-40/25.03.2019г);
6) 
НЧ „Наука-1922” с. Зая (вх.№6100-39/15.03.2019г);
7) 
НЧ „Ботьо Пенев-1900” с. Длъгня (вх.№6100-39/28.03.2019г);
8) 
НЧ „Надежда-1925” с. Туркинча (вх.№6100-48/28.03.2019г);
9) 
НЧ „Кольо Фичето-2016“ с. Туркинча (вх.№6100-51/01.04.2019г);
10)
НЧ „Напредък-1884“ с. Керека (вх.№6100-47/28.03.2019г);
11)
НЧ „Селянин-1902“ с. Руня (вх.№6100-42/26.03.2019г);
12)
НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1934” с. Гоздейка (вх.№6100-41/25.03.2019г)
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

3.  Удостояване на д-р Никола Антонов със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0801-21/10.04.2019г) Вносител: Цветан Йорданов – общински съветник. Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.  Удостояване на проф.дфн Донка Александрова със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО (вх.№0801-20/23.04.2019г)
Вносител: Цветан Йорданов – общински съветник.

5.  Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дряново през 2019г (вх.№0700-34/22.04.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище
: ПК „ОКМДСТ“.

6.  Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дряново 2019-2020година (вх.№0700-35/22.04.2019г) Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище
: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.  Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"“, обезпечаваща авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0049-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно в различието“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (вх.№0700-32/17.04.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.  Издаване на запис на заповед от Община Дряново в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, обезпечаваща авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0049-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно в различието“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0700-33/17.04.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.  Съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 23947.68.91 по КК на гр. Дряново, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ (вх.№2200-397/22.04.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище
: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Общината (вх.№0801-26/22.04.2019г) /за периода 01.01.2019г-30.04.2019г/
Вносител: Стефан Енчев – председател на ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“.

Становище: ПК „ФИПКОП“.


2019-04-25 11:07:00