Заседание на ОбС-Дряново на 30 май, четвъртък

На 30.05.2019г (четвъртък) от 16 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе 69-тото заседание на Общински съвет – Дряново, свикано от председателя на съвета Георги Казаков, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Съгласие за членство на Община Дряново в „Национален алианс за социална отговорност“ (вх.№0700-37/16.05.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОКМДСТ“.

3.    Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.11.2018г – 30.04.2019г (6200-95/20.05.2019г)
Вносител: Мариета Енчева – директор на Общинското предприятие.
Становище
: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Покана за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово, насрочено за 10 юни 2019г (вх.№1500-9/20.05.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище
: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

5.    Упълномощаване на представителя на Община Дряново в ОС на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в редовно годишно Общо събрание на акционерите, свикано с Покана с изх.№РД-10-1803/08.05.2019г (вх.№2100-7/17.05.2019г)
Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

6.    Осигуряване на допълнително финансиране в размер на 6500 лв за ФК „Локомотив-1927“ Дряново (вх.№5200-27/08.05.2019г)
Вносители: Цветан Йорданов, Пенчо Дъчев и Тодор Георгиев – общински съветници.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“;
Кмета на община Дряново
.

 


2019-05-23 10:58:09