Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 02.12.2019г от 15 часа, Протокол №4

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-26/29.11.2019г.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 02.12.2019г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.      Създаване на Постоянни комисии към ОбС – брой, предмет на дейност и числен състав.
Докл.: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.

3.      Избор на заместник председател/и/ на Общински съвет – Дряново.
Докл.: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.

4.      Съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ (вх.№1500-20/29.11.2019г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.

5.      Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Зелено Дряново“, приет с Решение №504/31.08.2018г на ОбС-Дряново (вх.№0700-88/29.11.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

6.      Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Дряново – дом на традиционни изкуства“ („Drqnovo – place of traditional arts”) по ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021г (вх.№0700-85/28.11.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

7.      Обособяване на група населени места на територията на Община Дряново, обслужвана от кмета на кметство Царева ливада (вх.№0700-86/28.11.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

8.      Обособяване на група населени места на територията на Община Дряново /кметство Ганчовец и кметство Гостилица/, обслужвани от кметски наместници и определяне на техните правомощия (вх.№0700-87/28.11.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

9.      Приемане на Решение за разпореждане с имоти от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване – „ПОЛСКИ ПЪТИЩА“ и „НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ“, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели (вх.№2500-303/28.11.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


ПОКАНА за 4-тото заседание на ОбС-Дряново

МАТЕРИАЛИ 
за 4-тото заседание на ОбС-Дряново
2019-11-29 15:06:33