Проект на дневен ред за заседанието на ОбС-Дряново на 23.12.2019г от 15 часа, Протокол №5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-29/20.12.2019г.

 

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 23.12.2019г (понеделник) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.     Промяна на Решение №7 от Протокол №4/02.12.2019г на ОбС-Дряново във връзка с избор на нов заместник председател на общинския съвет (вх.№0801-99/20.12.2019г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.

3.     Отдаване под наем без търг или конкурс на помещение част от имот частна общинска собственост за здравни нужди и утвърждаване на срок и месечна наемна цена /във връзка с молба от д-р Нено Ненов за помещения в с. Скалско/ (вх.№0801-91/18.12.2019г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

4.     Отдаване под наем без търг или конкурс на помещение част от имот частна общинска собственост за здравни нужди и утвърждаване на срок и месечна наемна цена /във връзка с молба от д-р Нено Ненов за помещения в гр. Дряново/ (вх.№0801-90/18.12.2019г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

5.     Отдаване под наем без търг или конкурс на помещение част от имот частна общинска собственост за здравни нужди и утвърждаване на срок и месечна наемна цена /във връзка с молба от д-р Костадин Йорданов/ (вх.№0801-89/18.12.2019г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

6.     Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2019г до 31.10.2019г (вх.№6200-174/14.11.2019г)
Вносител: Мариета Енчева – директор на Общинско предприятие „Чисто Дряново“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“.

7.     Приемане на размер за облагане с такса „Битов отпадък“ през 2020г (вх.№0700-95/13.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Промяна на общинската транспортна схема (вх.№2700-267/13.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

9.     Кандидатстване на Община Дряново по Проект „Красива България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ през 2020г (вх.№0700-84/26.11.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

10.   Искане от НЧ „Развитие-1869“ /за отпускане на временна безлихвена помощ във връзка с окончателно плащане по проект към ДФ „Земеделие“/ (вх.№6100-167/18.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

11.   Обособяване на група населени места на територията на Община Дряново, обслужвана от кмета на кметство Царева ливада (вх.№0700-86/28.11.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“.

12.   Обособяване на група населени места на територията на Община Дряново /кметство Ганчовец и кметство Гостилица/, обслужвани от кметски наместници и определяне на техните правомощия (вх.№0700-87/28.11.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“.

13.   Определяне на делегат на Общински съвет - Дряново в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ (вх.№4801-98/04.12.2019г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14.   Определяне на представител на Общински съвет – Дряново в Областния съвет за развитие (вх.№0600-199/04.12.2019г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15.   Определяне на представител на Община Дряново в състава на Колективния върховен орган (Общо събрание) на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на територията на общините Дряново и Трявна (вх.№0801-92/16.12.2019г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16.   Утвърждаване на годишното ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2020 година (вх.№0700-81/30.10.2019г)
Докл.: Деница Вачкова – зам. кмет на Община Дряново.

Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

17.   Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на помещения част от недвижим имот - частна общинска собственост – сграда с идентификатор 23947.501.855.1 по КК на гр. Дряново /за нуждите на БЧК/ (вх.№5300-7/13.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“.

18.   Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - частна общинска собственост – сграда с идентификатор 23947.501.1630.1 по КК на гр. Дряново /за нуждите на Мюсюлманско изповедание гр. София/ (вх.№6200-168/13.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОКМДСТ“.

19.   Приемане на решение за промяна характера на правото на собственост върху недвижим имот общинска собственост и обявяването му от публична общинска собственост в частна общинска собственост /читалищна сграда с. Караиванца/ (вх.№2200-923/16.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“.

20.   Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№5000-75/13.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

21.   Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план - план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 38710.92.29, местност "Кучил" по кадастралната карта /КК/ на с. Косарка за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел присъединяване на ПИ с проектен идентификатор 38710.92.29 по КК към ПИ с идентификатор 38710.92.25 по КК за разширяване на утвърдената площадка с установено предназначение на имота – ферма за кози за изграждане на селскостопански сгради за съхраняване на растителна и животинска продукция, отглеждане на животни и селскостопански машини (вх.№ОБА3-03-2/13.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

22.   Предложение с вх.№ОБА3-03-3/13.12.2019г относно:
1) Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, преминаващо през поземлени имоти - публична общинска собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор
23947.47.117, местност „Манга“, по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново за изграждане на обект за „Жилищно строителство.
2) Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план - план за застрояване (ЧПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 23947.47.117, местност "Манга", по кадастралната карта на гр. Дряново с цел промяна предназначението на неземеделска земя за жилищни нужди и определяне на начина на застрояване в имота и проект на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за довеждащата инфраструктура - за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.47.117, местност "Манга" по КК на гр. Дряново за изграждане на обект за "Жилищно строителство".
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

23.   Предложение с вх.№ОБА3-03-5/16.12.2019г относно:
1. Даване съгласие за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно трасе на водопровод преминаващи през поземлени имоти - публична общински собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност "Вехти лозя" по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, за изграждане на обект: за "Жилищни нужди".
2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.69.99, местност "Вехти лозя" по КК на гр. Дряново, за изграждане на обект: за "Жилищни нужди".
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

24.   Предложение с вх.№ОБА3-04-10/16.12.2019г относно:
1. Даване съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на водопровод преминаващо през поземлени имоти - публична общински собственост, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.68.159, местност "Вехти лозя" по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново за изграждане на обект: за "Жилищни нужди".
2. Разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП – ПП/ за довеждащата инфраструктура за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ с идентификатор 23947.68.159, местност "Вехти лозя" по КК на гр. Дряново, за изграждане на обект: за "Жилищни нужди".
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

25.   Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за подземно трасе на ел. кабел, за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/ и за подземно трасе на водопровод преминаващи през поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/, необходими за захранване на ПИ с идентификатор 23947.501.1097 по кадастралната карта на гр. Дряново (вх.№ОБА3-04-16/16.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

26.   Разрешение за изработване на проект на частичен подробен устройствен план - план за застрояване /ЧПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 17350.62.9, местност "Среден връх" по кадастралната карта на с. Гостилица, за промяна предназначението на имота от „Стопански двор“ за жилищно строителство и определяне на начина на застрояване в имота (вх.№ОБА3-04-9/16.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

27.   Предложение с вх.№ОБА3-04-15/16.12.2019г относно:
1. Даване на съгласие за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на проектни трасета на довеждащи проводи необходими за захранване на УПИ XIX-395 от кв.14 по плана на с. Царева ливада, а именно трасе на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/, трасе на подземен водопровод и на трасе на канал Ø400 преминаващи през поземлен имот - публична общинска собственост /ПОС/.
2. Разрешение за изработване на частичен подробен устройствен план - план-схеми /ЧПУП - план-схеми/ за довеждащата инфраструктура на проектни трасета на ел. кабел за външно електрозахранване ниско напрежение /НН/, водопровод и канал през общински имоти ПОС за захранване на УПИ XIX-395 от кв.14 по плана на с. Царева ливада.
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

28.   Определяне на основното трудово възнаграждение на кмета на Община Дряново (вх.№0700-93/11.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

29.   Определяне на основната месечна заплата на кмета на Кметство Царева ливада (вх.№0700-94/11.12.2019г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

30.   Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-93/16.12.2019г)
Вносител: Преслава Демирева – председател на ПК „
Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ОбАОбРС“.

31.   Предложение от общински съветници до Кмета на община Дряново за назначаване на юрист към Общински съвет – Дряново (вх.№0801-96/16.12.2019г)
Вносители: Пр. Демирева, Н. Кукурякова, д-р Т. Мъглова-Иванова, Г. Герганов, д-р Н. Ненов , Ст. Енчев, д-р К. Йорданов – общински съветници.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

С уважение,

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


ПОКАНА  за 5-тото за заседание на ОбС

МАТЕРИАЛИ за 5-тото заседание на ОбС


2019-12-20 21:37:03