ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

по чл.4 ал.2 от НОРИПДУКИ

на декларациите по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ

подадени пред Постоянната комисия по ЗПКОНПИ към Общински съвет – Дряново

/създадена с Решение №521 от Протокол №62 от 12.11.2018г на ОбС-Дряново/

 

по

ред

Име на декларатора

Длъжност

Вх.№/дата на декларацията

Вид на декларацията

1

Тодор Маринов

Кмет на кметство Ганчовец

вх.№09 00-8/04.06.2018г

Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Част I: ИМУЩЕСТВО

2

Тодор Маринов

Кмет на кметство Ганчовец

вх.№09 00-8_001/04.06.2018г

Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Част II: ИНТЕРЕСИ

3

Наталия Ковачева

Кмет на кметство Царева ливада

вх.№09 00-9/06.06.2018г

Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Част I: ИМУЩЕСТВО

4

Наталия Ковачева

Кмет на кметство Царева ливада

вх.№09 00-9_001/06.06.2018г

Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Част II: ИНТЕРЕСИ

5

Надя Кукурякова

Кмет на кметство Гостилица

вх.№09 00-11/06.06.2018г

Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Част I: ИМУЩЕСТВО

6

Надя Кукурякова

Кмет на кметство Гостилица

вх.№09 00-11_001/06.06.2018г

Декларация по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Част II: ИНТЕРЕСИ

 

 

Дата на публикуван на регистъра: 19.11.2018г.

 

Нормативни актове:

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/

Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново /ВПОРПДУКИ в ОбС-Дряново/