ЗПКОНПИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО

РЕГИСТЪР и подадени декларации до ПК по ЗПК, създадена с Решение №2/20.11.2023г на ОбС-Дряново
https://www.dryanovo.bg/bg/category/307/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BF%D0%BA.html

Закон за противодействие на корупцията (ДВ, бр.84/06.10.2023г, в сила от 06.10.2023г)
 

РЕГИСТЪР по чл.4 ал.2 от НОРИПДУКИ на декларациите по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ

подадени пред Постоянната комисия по ЗПКОНПИ към ОбС – Дряново

/създадена с Решение №6 от Протокол №4 от 02.12.2019г на Общински съвет – Дряново; приети промени с Решение №66 от Протокол №8 от 20.02.2020г; Решение №162 от Протокол №16 от 29.06.2020г/

 

 

Приложения към регистъра:

 

- ДЕКЛАРАЦИИ публикувани на 10.01.2020г (от №1 до №25 в Регистъра)

 

- ДЕКЛАРАЦИИ публикувани на 30.01.2020г (от №26 до №28 в Регистъра)

 

- ДЕКЛАРАЦИИ публикувани на 19.07.2020г (от №29 до №40 в Регистъра)

 

- ДЕКЛАРАЦИИ публикувани на 24.12.2020г (от №41 до №47 в Регистъра)

 

Дата на последната актуализация на регистъра: 11.05.2023г.

 

Нормативни актове:

 

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново (с последните промени, приети с Решение №48/31.01.2020г на ОбС-Дряново)

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново (приети с Решение №522/12.11.2018г на ОбС-Дряново)

 

 

Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (ДВ, бр.81/2018г)

 

 

Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (посл. пром., ДВ, бр.104/2022)

 

Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (посл. пром., ДВ, бр.12/2021, в сила от 12.02.2021г)

Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр.41/2018г)

 

---------------------------------

 

РЕГИСТЪР на ПК по ЗПКОНПИ към ОбС-Дряново 2018-2019г.