Проект на дневен ред за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 20.02.2020г от 17.30 часа, Протокол №8

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-10/18.02.2020г.

ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам Общински съвет – Дряново на извънредно заседание, което ще се проведе на 20.02.2020г (четвъртък) от 17 30 часа в Заседателната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Покана за провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Габрово, насрочено за 28 февруари 2020г (вх.№0600-18/18.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

2.    Заповед №96/10.02.2020г на Кмета на община Дряново за връщане за ново обсъждане на Решение №44 от Протокол №7/31.01.2020г на Общински съвет - Дряново относно Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Зелено Дряново“, приет с Решение №504 от 31.08.2018г на ОбС-Дряново (вх.№0800-4/10.02.2020г)

3.    Заповед №97/10.02.2020г на Кмета на община Дряново за връщане за ново обсъждане на Решение №43 от Протокол №7/31.01.2020г на Общински съвет - Дряново относно Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново (вх.№0800-4/10.02.2020г)

4.    Утвърждаване проекта за бюджет за 2020г на Община Дряново (вх.№0700-6/11.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

На основание чл.36 ал.1 от ЗМСМА, присъствието на всеки общински съветник на заседанието е задължително. Във връзка с отсъствието Ви от работа, ползвайте правата си по чл.34 ал.3 от ЗМСМА.

 

С уважение,

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново


ПОКАНА за извънредното заседание на ОбС на 20.02.2020г

МАТЕРИАЛИ за 
извънредното заседание на ОбС на 20.02.2020г


2020-02-18 17:44:25