Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 05.05.2020г от 15.00 часа, Протокол №13

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-18/30.04.2020г.
 
 
 
ПОКАНА

На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед №221/27.04.2020г на Кмета на община Дряново за връщане за ново обсъждане на Решения №№90-106 от Протокол №12/22.04.2020г и Искане с вх.№0801-51/23.04.2020г от общински съветници за свикване на заседание на съвета, свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 05.05.2020г (вторник) от 1500 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

Преди началото на заседанието ще бъде положена клетва по чл.32 ал.1 от ЗМСМА от избраният общински съветник, съгласно Решение №152-МИ/13.04.2020г на Общинска избирателна комисия – Дряново.

Определям следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕДза заседанието на Общински съвет - Дряново:

I. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани

II. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 01.01.2020г – 31.12.2020г (вх.№2500-88/21.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

III. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (вх.№1200-77/24.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

IV. Даване на предварително съгласие за изследване възможността кръговото кръстовище при ул. „Шипка“ с ул. „Матей Преображенски“ по проект „Рехабилитация на ул. „Шипка“, включително реконструкция и оптимизация на кръстовищата с ул. „Станционна“, ул. „Станционна“, ул. „Колю Фичето“ и път III-609, гр. Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово“ да бъде изместено (вх.№2200-427/15.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

V. Съгласие за извършване на продажба и определяне на продажна пазарна цена на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 23947.501.9816 по КК на гр. Дряново с площ 219 кв.м, за който е отреден УПИ VIII – „за обществено обслужване и търговия“ от кв.85 по регулационния план на града (вх.№5800-6/28.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

VI. Предоставяне за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Габрово, изградената вътрешна водопроводна мрежа на с. Пейна, община Дряново, и напорен водоем с обем 25 куб.м – публичен актив, собственост на Община Дряново (вх.№0700-46/29.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“.

VII. Определяне на представител на Община Дряново в състава на Колективния върховен орган (Общо събрание) на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на територията на общини Дряново и Трявна (вх.№0700-45/27.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

VIII.Заповед №221/27.04.2020г на Кмета на община Дряново за връщане за ново обсъждане в Общински съвет – Дряново на:

1.     Решение №90/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Приемане на допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново /приет с Решение №39 т.3 от 19.01.2004г, посл. пром. с Решение №391 от 30.01.2018г/ (вх.№0801-41/02.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.     Решение №91/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Предложение за промяна статута на общински жилища (вх.№0700-23/14.02.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Решение №92/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г (вх.№0700-42/03.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Решение №93/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Освобождаване на категория лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси (вх.№0700-37/31.03.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
- Предложение от 07.04.2020г от Председателя на ОбС-Дряново относно допълнение на проекта за решение на предложение с вх.№0700-37/31.03.2020г на Кмета на община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

5.     Решение №94/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Освобождаване на наематели на общинска собственост изцяло или частично от заплащане на общински наеми във връзка с обявеното извънредно положение в страната от 13.03.2020г (вх.№0801-47/09.04.2020г и вх.№0801-47/21.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Решение №95/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Създаване на Общински фонд за подпомагане на гражданите и финансиране на мерките за борба с разпространението на COVID-19 на територията на Община Дряново (вх.№0701-46/09.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Решение №96/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Изразходване на средства от параграф 1020 – външни услуги за покриване разходите по закупуване на предпазни защитни маски (вх.№0801-40/01.04.2020г)
Вносители: Десислава Симеонова, д-р Светлана Лакова и инж. Светослав Минчев – общински съветници от ПП БСП.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

8.     Решение №97/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Предложение от ПК „ОКМДСТ“ относно Определяне на числения и поименния състав на Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за мандат 2019-2023г (вх.№0801-48/09.04.2020г)
Докл.: Надя Кукурякова – председател на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

9.     Решение №98/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Определяне на числения и поименния състав на Комисията за провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2019-2023г, във връзка с чл.72 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (вх.№0801-32/06.03.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

10. Решение №99/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Даване на съгласие за откриване процедура за продажба и определяне на начални пазарни тръжни цени и начин за продажба на имоти - частна общинска собственост (вх.№2700-93/06.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Решение №100/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Възмездно придобиване на право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 23947.501.9820 по КККР на град Дряново – 13 002 кв.м (вх.№2700-93/06.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12. Решение №101/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Съгласие за ползване на част от натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, с цел закупуване от Община Дряново на преносима нископрофилна електронна везна (вх.№0700-40/02.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13. Решение №102/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Съгласие за ползване на част от натрупаните средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, с цел закупуване от Община Дряново на специален автомобил – бордови контейнеровоз (втора употреба) и лифтдъмпер контейнери за разделно събиране на строителни отпадъци (вх.№0700-41/02.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14. Решение №103/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд (вх.№1200-53/08.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

15. Решение №104/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинският план за развитие на община Дряново 2014-2020г за периода 01.01.2019г – 31.12.2019г (вх.№0700-38/01.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

16. Решение №105/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Определяне на представител и заместник-представител на Община Дряново в Общото събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ /АОСТКИН/ (вх.№1500-25/06.04.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

17.  Решение №106/22.04.2020г на ОбС-Дряново относно: Даване на съгласие за дотиране със средства от общинския бюджет за 2020г на фирмата обслужваща транспортната схема в община Дряново (вх.№2700-76/16.04.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

 

Приложение: Становища на постоянните комисии.

 
 

С уважение, /п/

ГАЛИН ГЕРГАНОВ

Председател на Общински съвет – Дряново

 
 
ПОКАНА за 13-тото заседание на ОбС-Дряново
 
МАТЕРИАЛИ за 13-тото заседание на ОбС-Дряново
 


2020-04-30 20:22:33