Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 27.05.2020г от 15.00 часа, Протокол №14

На 27.05.2020г /сряда/ от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе заседание на Общински съвет – Дряново, свикано от председателя на съвета Галин Герганов. Заседанието ще се проведе при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

2.    Отмяна на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Дряново (вх.№1102-20/11.05.2020г)
Вносител: Галин Герганов – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; Кмета на община Дряново.

3.    Задължения на Сдружение „Регионално сдружение за социален просперитет“ (вх.№4800-28/21.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.    Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2021г и Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в план за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2019г (вх.№2500-159/21.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

5.    Определяне на представител на Община Дряново в Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД, гр. Габрово за мандат 2019 – 2023г (вх.№0700-48/13.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

6.    Определяне на представител на Община Дряново в Общото събрание на „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД за мандат 2019 – 2023г (вх.№0700-49/13.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

7.    Определяне на представител на Община Дряново в Общото събрание на акционерите в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово за мандат 2019 – 2023г (вх.№0700-50/13.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

8.    Упълномощаване представителя на Община Дряново в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД за начина на гласуване в Общо събрание свикано с Покана с изх.№РД-10-1470/07.05.2020г (вх.№2100-12/13.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

9.    Свикване на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД Габрово, насрочено за 04 юни 2020г (вх.№5800-46/20.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ФИПКОП“.

10. Приемане на промени в поименния състав и ръководството на Постоянните комисии към Общински съвет - Дряново, създадени с Решение №6/02.12.2019г, промяна с Решение №66/20.02.2020г (вх.№0801-57/20.05.2020г)
Вносители: Светлана Лакова, Стефка Пенкова, Десислава Симеонова, Тодор Георгиев и Светослав Минчев – общински съветници.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

11. Приемане на промяна в поименния състав на Комисията по провеждане на търгове и конкурси към Община Дряново за мандат 2019-2023г (вх.№0801-59/20.05.2020г)
Вносители: Светлана Лакова, Стефка Пенкова, Десислава Симеонова, Тодор Георгиев и Светослав Минчев – общински съветници.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

12. Промяна в поименния състав на заместник-председателите на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-58/20.05.2020г)
Вносители: Стефка Пенкова, Десислава Симеонова, Светлана Лакова и Светослав Минчев – общински съветници от Местна коалиция „БСП за България“.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

13. Избор на Директор на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№0702-41/21.05.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

14.  Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет – Дряново. Избор на Председател на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-53/08.05.2020г)
Вносители: Тодор Георгиев, Десислава Симеонова, Светлана Лакова и Светослав Минчев – общински съветници в ОбС-Дряново
.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

ПОКАНА за 14-тото заседание на ОбС-Дряново на 27.05.2020г

 

СТАНОВИЩА на постоянните комисии, от проведеното съвместно заседание на 21.05.2020г

 

МАТЕРИАЛИ за 14-тото заседание на ОбС-Дряново на 27.05.2020г

 


2020-05-22 14:06:52