Проект на дневен ред и материали за заседанието на ОбС-Дряново на 12.06.2020г от 15.00 часа, Протокол №15

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Изх.№08 00-22/10.06.2020г

 

ПОКАНА

На основание чл.24 ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12 ал.5 и чл.17 т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, във връзка с Решение №147 от Протокол №14/27.05.2020г на ОбС-Дряново и решение на Председателския съвет от 09.06.2020г, свиквам Общински съвет – Дряново на заседание, което ще се проведе на 12.06.2020г (петък) от 15 00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Одобряване на промяна в Споразумение за сътрудничество с партньор Държавна психиатрична болница – Севлиево по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост“ по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

2.    Избор на председател на Общински съвет – Дряново по реда на чл.24 ал.1 от ЗМСМА

3.    Промяна в продължителността на работното време и размера на възнаграждението на председателя на Общински съвет - Дряново, избор на нов председател на Общински съвет – Дряново (вх.№0801-61/29.05.2020г)
Вносители: Ивайло Лисичков и Иван Събев - общински съветници.

 

С уважение, /п/   

СВЕТЛАНА ЛАКОВА

Заместник-председател

на Общински съвет – Дряново


МАТЕРИАЛИ за 15-тото заседание на ОбС-Дряново

ПОКАНА за 15-тото заседание на ОбС-Дряново


2020-06-10 15:56:37