Проект на дневен ред и материали за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 03.09.2020г от 17.30 часа, Протокол №19

На 03.09.2020г (четвъртък) от 17 30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Издаване на Запис на заповед от Община Дряново в полза на Министерството на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, обезпечаваща авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0049-C01 „Заедно в различието“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (вх.№0400-86/28.08.2020г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

  

ПОКАНА за 19-тото заседание на ОбС-Дряново

 

МАТЕРИАЛИ за 19-тото заседание на ОбС-Дряново


2020-09-01 16:00:28